Απόφαση αθλητικής δικαστή (27/11)

NEWS ,

Η Αθλητική Δικαστής μετά την Συνεδρίαση της Παρασκευής, 22/11/2019 και σχετικώς με τις κλήσεις σε απολογία υπ. αριθμ. 578 & 579 προς το σωματείο «ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ» και τον αθλητή του Ι. Πρώϊο αποφάσισε τα παρακάτω:

ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ τον αθλητή Ι. Πρώιο και το σωματείο «ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ» των αποδιδόμενων σε αυτούς πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Σχετικά Άρθρα