Αιτήσεις

Εγγραφή Σωματείου στην ΕΟΠΕ Γενική Αίτηση Κάρτα Υγείας Αθλητή - Αθλήτριας Δήλωση Συγκατάθεσης Αθλητή (G.D.P.R.) Αίτηση Νέας Εγγραφής Αθλούμενου Μέλους Οδηγίες για την υποβολή αίτησης νέας εγγραφής Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Αίτηση Αποδέσμευσης Περιορισμένου Χρόνου 2020-21 Αίτηση Ελεύθερης Μεταγραφής με Συγκατάθεση 2020-21 Αίτηση Μεταγραφής Αποδεσμευθέντα Αθλητή 2020-21 Αίτηση Μεταγραφής με Υποσχετική 2020-21 Αίτηση Μεταγραφής χωρίς Συγκατάθεση 2020-21 Υπόδειγμα Αποσπάσματος Πρακτικού για χορήγηση κωδικών 2020-21 Κοινή Δήλωση Διακοπής Αποδέσμευσης Περιορισμένου Χρόνου 2020-21 Υπόδειγμα Αποσπάσματος Πρακτικού για Συγκατάθεση 2020-21 Υπόδειγμα Αποσπάσματος Πρακτικού για Υποσχετική 2020-21 Αίτηση Γνωστοποίησης Πρόθεσης Μεταγραφής στο Εξωτερικό (ITC) 2020-21 Στοιχεία Αθλητή για Διεθνή Μεταγραφή 2020-21 Αίτηση Επανεγγραφής Αθλούμενου μέλους 2020-21 Δήλωση - Declaration Αλλοδαπού Αθλητή Αιτήσεις για αθλητική διάκριση αθλητή/αθλήτριας