Αιτήσεις

Εγγραφή Σωματείου στην ΕΟΠΕ Γενική Αίτηση Κάρτα Υγείας Αθλητή - Αθλήτριας Δήλωση Συγκατάθεσης Αθλητή (G.D.P.R.) Αίτηση Νέας Εγγραφής Αθλούμενου Μέλους 2019-20 Οδηγίες για την υποβολή αίτησης νέας εγγραφής Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Αίτηση Αποδέσμευσης Περιορισμένου Χρόνου 2019-20 Αίτηση Ελεύθερης Μεταγραφής με Συγκατάθεση 2019-20 Αίτηση Μεταγραφής Αποδεσμευθέντα Αθλητή 2019-20 Αίτηση Μεταγραφής με Υποσχετική 2019-20 Αίτηση Μεταγραφής χωρίς Συγκατάθεση 2019-20 Υπόδειγμα Αποσπάσματος Πρακτικού για χορήγηση κωδικών 2019-20 Κοινή Δήλωση Διακοπής Αποδέσμευσης Περιορισμένου Χρόνου 2019-20 Υπόδειγμα Αποσπάσματος Πρακτικού για Συγκατάθεση 2019-20 Υπόδειγμα Αποσπάσματος Πρακτικού για Υποσχετική 2019-20 Αίτηση Γνωστοποίησης Πρόθεσης Μεταγραφής στο Εξωτερικό (ITC) 2019-20 Στοιχεία Αθλητή για Διεθνή Μεταγραφή 2019-20 Αίτηση Επανεγγραφής Αθλούμενου μέλους 2019-20 Δήλωση - Declaration Αλλοδαπού Αθλητή