Ιατρική Επιτροπή

Πρόεδρος Νίκος Δατσέρης
Μέλος Βασίλης Μπαντάνας
Μέλος Νίκος Παπαγεωργίου
Μέλος Γιώργος Τσικούρης
Μέλος Μιχάλης Χαντές
Μέλος Γιώργος Μουλίνος
Μέλος Νικηφόρος Διονύσιος