Υγειονομική Επιτροπή Covid-19

Πρόεδρος Νικόλαος Δατσέρης
Μέλος Αντώνης Λεμονής
Μέλος Γιώργος Τσικούρης