Πολιτική Προστασίας

Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Οι πληροφορίες που παρέχει αυτός ο ιστοχώρος υπόκεινται σε δήλωση αποποίησης ευθύνης, επιφύλαξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 


Δήλωση αποποίησης ευθύνης


Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης διατηρεί αυτόν τον ιστοχώρο για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με:

τα νέα και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Εθνικών Ομάδων, όλων των Πρωταθλημάτων κ Κυπέλλων που διοργανώνει η Ομοσπονδία,  
τις διοργανώσεις Beach & Snow Volley
τους διαγωνισμούς που προκηρύσσει
τους Κανονισμούς και τις Ειδικές Προκηρύξεις
τις πρωτοβουλίες της και εν γένει την λειτουργία της

Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και επικαιροποιημένα στοιχεία. Σε περίπτωση που μας επισημανθούν σφάλματα, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα διορθώσουμε.
Ωστόσο, η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχει ο ιστοχώρος.


Οι πληροφορίες αυτές:

είναι αποκλειστικά γενικού χαρακτήρα και δεν αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων
δεν είναι απαραίτητα ολοκληρωμένες, πλήρεις, ακριβείς ή επικαιροποιημένες
συνδέονται ενίοτε με εξωτερικούς ιστοχώρους τους οποίους οι υπηρεσίες της Ομοσπονδίας δεν ελέγχουν και για τους οποίους η Ομοσπονδία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη

Στόχος μας είναι να περιορίζουμε στο ελάχιστο τα τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες των ιστοσελίδων μας ενδέχεται να έχουν συνταχθεί ή οργανωθεί σε αρχεία ή μορφότυπους που περιέχουν σφάλματα, γι' αυτό δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα διακόπτεται ή δεν θα επηρεάζεται από τέτοιου είδους προβλήματα. Η Ομοσπονδία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τέτοια προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου εξωτερικού ιστοχώρου.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της Ομοσπονδίας κατά τρόπο που αντιβαίνει στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη της σε θέματα στα οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί η ευθύνη της δυνάμει της νομοθεσίας αυτής.


Επιφύλαξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Αν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, επιτρέπεται η αναπαραγωγή αλλά με αναφορά της πηγής. Εάν για την αναπαραγωγή ή τη χρήση πληροφοριών κειμένου ή πολυμέσων (ήχος, εικόνες, λογισμικό κ.λπ.) προαπαιτείται άδεια, η εν λόγω άδεια ακυρώνει την προαναφερθείσα γενική άδεια και πρέπει να αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.


Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η πολιτική «προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 679/2016 («ΓΚΠΔ»), Αν και μπορείτε να φυλλομετρήσετε τους περισσότερους από τους ιστοχώρους που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται τέτοιου είδους στοιχεία για να σας παρασχεθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ζητάτε. Οι ιστοχώροι που απαιτούν τα στοιχεία αυτά τα επεξεργάζονται σύμφωνα με την πολιτική που περιγράφεται στον προαναφερθέντα κανονισμό και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας στις ειδικές δηλώσεις τους για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής.


Στο πλαίσιο αυτό:

Για κάθε ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και μεριμνά για τη συμμόρφωση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας με την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού και παρέχει συμβουλές στους υπευθύνους επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.


Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων:

Σας ενημερώνουμε δια της παρούσας ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Σπ. Λούη , τ.κ. 151 23 (Ανοιχτό Κολυμβητήριο ΟΑΚΑ) , είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων του παρόντος Ιστοχώρου  www.volleyball.gr (εφεξής «Ιστοχώρος»), όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «GDPR»), και διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αποδίδονται στην εν λόγω ιδιότητα, δυνάμει του Νόμου.


Στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας:

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα που σχετίζεται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ορισθέντα Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας, ως ακολούθως:
Μέσω e-mail στη διεύθυνση privacy@volleyball.gr, ή
Μέσω αλληλογραφίας στην ταχυδρομική διεύθυνση: Σπ. Λούη, Ανοιχτό Κολυμβητήριο ΟΑΚΑ, τ.κ. 151 23»


Πληροφορίες τις οποίες ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς και σκοπός συλλογής τους:

Πληροφορίες σχετικά με εσάς συλλέγονται με τους ακόλουθους τρόπους:

Μέσω των cookies του browser που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στον Ιστοχώρο μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε, να προωθήσουμε και να δρομολογήσουμε με ακρίβεια το διαδικτυακό σας αίτημα. Εν προκειμένω, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του browser που χρησιμοποιείτε για τους σκοπούς της διαχείρισης του συστήματός μας και για να καταρτίζουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους επισκέπτες στον Ιστοχώρο μας. Αυτές αφορούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες και τα μοτίβα πλοήγησης των χρηστών του Ιστοχώρου, τα οποία δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα κανενός φυσικού προσώπου.


Ασφάλεια Δεδομένων:

Η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, δεδομένου ότι ο Ιστοχώρος μας καλύπτεται με σχετικό πιστοποιητικό ασφαλείας. Κάθε πληροφορία που μας παρέχετε αποθηκεύεται στους ασφαλείς διακομιστές (server) μας. Κάθε συναλλαγή πληρωμής κρυπτογραφείται με τη χρήση τεχνολογίας SSL και υποβάλλεται σε επεξεργασία από αξιόπιστο πάροχο (merchant).


Συνδέσεις με Ιστοσελίδες Τρίτων:

Η Ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσεις προς και από ιστοχώρους των εντολέων, προμηθευτών, διαφημιστών μας και άλλων τρίτων. Εάν ακολουθήσετε μια σύνδεση προς οποιονδήποτε από τους άλλους αυτούς ιστοχώρους, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αυτοί έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας ιδιωτικού απορρήτου και ότι δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης για τις εν λόγω πολιτικές ή για τους εν λόγω ιστοχώρους τρίτων. Παρακαλούμε να ελέγξετε τις πολιτικές αυτές προτού υποβάλετε οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αυτούς.