Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2024

NEWS ,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) κατά την υπ’ αριθμ. 120 συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2024 αποφάσισε την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τη χρήση των σύγχρoνων ψηφιακών μέσων τηλεδιάσκεψης.

Η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί την 22α Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση θα διεξαχθεί την 23η Μαρτίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 π.μ. με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια Ημερησία Διάταξη, οπότε η Γενική Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι έχει απαρτία, όσα μέλη και
αν παρευρεθούν ψηφιακά.

Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και των άρθρων περί «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ» του Καταστατικού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης «Ε.Ο.ΠΕ».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
2. Τροποποίηση & Έγκριση Καταστατικού Ε.Ο.ΠΕ.
3. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 01.01.2023 έως 31.12.2023.
4. i) Παρουσίαση Οικονομικού Απολογισμού από 01.01.2023 έως 31.12.2023, Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2023.
ii) Ανακοίνωση Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχειρίσεως για την περίοδο 01.01.2023 έως 31.12.2023.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή μη, Διοικητικού Απολογισμού (πεπραγμένων) ΔΣ για το έτος 2023 και απαλλαγή μελών Δ.Σ. από πάσης ευθύνης.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή μη, Οικονομικού Απολογισμού, Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2023 και απαλλαγή μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσης ευθύνης.
7. Έγκριση Προϋπολογισμού Χρήσης 2024 (01.01.2024-31.12.2024).
8. Τροποποίηση & Έγκριση Κανονισμών Ε.Ο.ΠΕ.
9. Διαγραφή σωματείων.
10. Διάφορα Θέματα.

Σχετικά Άρθρα